Logo
Logo

Materiały dla edycji 2018

1. Brygada Świętokrzyska

2. Powstanie Wielkopolskie

3. Powstanie Warszawskie

4. Generał Juliusz Rómmel

 

 

Materiały dla edycji 2017

Biuletyny RODEH:

Biuletyn RODEH_2017_nr 1

Biuletyn RODEH_2017_nr 2

 

Gra edukacyjna IPN online: „„AWANS – ZOSTAŃ MARSZAŁKIEM POLSKI” – zagraj :

http://www.brandmade.pl/preview/ipn/awans/

Internetowa gra edukacyjna „Osamotnieni” (aplikacja przygotowana przez Dobre Strony Edukacji na zamówienie Muzeum Historii Polski) – zagraj:

http://www.osamotnieni.muzhp.pl/

 

Gra miejska__poradnik_Muzeum POLIN

Jak zoorganizować Filmową Grę Miejską_poradnik dla nauczycieli_Agata Sotomska_Zofia Traczyk_Karol Kwiatkowski

 

 

Literatura do tez_mazowieckie (Łukasz Wieczorek):

Bibliografia_mazowieckie

 

Prezentacje ppt.:

Przewrót majowy

Materiały dotyczące przewrotu majowego (dr Piskała i dr Andrzejczak):

Przewrót majowy 1926 roku_Antoni Czubiński

Przewrót majowy 1926 r. i jego następstwa_Antoni Czubiński

Przewrót majowy jako etap w narastaniu w polskim życiu politycznym tendencji skrajnych_Krzysztof Kawalec

Z socjalnych źródeł przewrotu majowego : (inteligencja – piłsudczycy)_Ludwik Hass_Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 2 (1970)

Kto chce roztrzaskać wolność, ten musi tworzyć niewolę”. Polscy socjaliści wobec projektu konstytucji BBWR z lutego 1929 r. (płaszczyzny krytyki i strategie argumentacji)_Kamil Piskała

Konsekwencje ·przewrotu majowego dla stosunków polsko-sowieckich, maj-grudzień 1926_Marcin Kruszyński UMCS

Przewrót majowy 1926 r. i jego następstwa

Materiały do tezy „Rewolucja 1905 roku była czwartym powstaniem niepodległościowym na ziemiach polskich” (dr Piskała):

Materiały i dokumenty archiwalne dotyczące Powstania Wielkopolskiego (dr Piskała i dr Andrzejczak):

WA303_60469_A288-11-1967-NDP14-39_Woszczynski

Aspekty międzynarodowe Powstania Wielkopolskiego 1918–1919_Stanisław Sierpowski_UAM

Historiografia Powstania Wielkopolskiego (1918 1919)_Antoni Czubiński

Rola Wielkopolski w rozwoju polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego na śląsku w latach 1918 – 1921_Antoni Czubiński

Powstanie Wielkopolskie 1918_Antoni Czubiński

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza – charakter – znaczenie_Antoni Czubiński

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919: bibliografia za lata 1988-2008 (wybór)_praca zbiorowa_Beata Nowak (red.)

O powstaniu wielkopolskim nie tylko rocznicowo_ Stanisław Sierpowski

Major Henryk Dobrzański Hubal (1897 – 1940)

Partyzantka na Kielecczyźnie, Bogdan Hillebrandt, Warszawa 1967 : [recenzja] Władysław Ważniewski Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 6, 723-724 1970

Narodziny ruchu partyzanckiego na Kielecczyźnie w czasie okupacji hitlerowskiej_Bogdan Hillebrandt_Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 5_111-132 1968

Opolskie – tematyka wysiedleńcza – materiały i artykuły (dr Ossowski)

Wysiedlenia Niemców z Polski po II wojnie Światowej_Stanisław Jankowiak

Wysiedlenie Niemców z Europy Środkowo-Wschodniej w polityce międzynarodowej (1939–1945). Wybrane problemy_Leszek Olejnik Uniwersytet Łódzki

Polsko-niemieckie stosunki po drugiej wojnie światowej do r. 1956_Peter Salden_Poczdam

Polityka władz polskich wobec ludności niemieckiej w okresie funkcjonowania Ministerstwa Ziem Odzyskanych_Paweł Kacprzak_CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE Tom LXII — 2010 — Zeszyt 2

Migracje w XX wieku _Andrzej Sakson

Trudna droga do pojednania – Niemcy w Polsce 1945-1990_Dziennik Zachodni_28 listopada 2013

Ziemie odzyskane w powojennej Polsce (1944-1990)_A. Czubiński, Studia Ostatnie, Poznań 2009, s. 368-383

Polityka repatriacyjna Polski. Zarys ewolucji rozwiązań instytucjonalno-prawnych w latach 1918 – 1998_M. Kurenda_Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 1999, nr 188

Komunizm a problemy narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Polska Ludowa i jej „narodowe” paradoksy_Karol Sanojca Uniwersytet Wrocławski

Polityka narodowościowa PRL_Eugeniusz Mironowicz

 

Literatura do tez_śląskie (dr Dziuda):

Literatura_tezy_Powstania śląskie w latach 1919–1921 negatywnie wpłynęły na stosunek państw Ententy do sprawy polskiej w dobie kształtowania się granic państwa polskiego.

Literatura_tezy_Przewrót majowy doprowadził do uzdrowienia sytuacji politycznek w kraju

Literatura_tezy_Za klęskę wojny obronnej Polski 1939 r. odpowiadały rządy sanacji

 

Materiały i dokumenty archiwalne – Powstania Śląskie (dr Karol Dziuda):

Pierwsze powstanie śląskie 1919 roku w zarysie_Józef Grzegorzek

Górny Śląsk w walce o polskość_Adam Benisz

Walka o Górny Śląsk. Od powstania do plebiscytu. Szkice i obrazki_Jan Przybyła

Trzecie śląskie powstanie_Kazimierz Popiołek_Katowice 1946

W dziesiątą rocznicę Pierwszego Powstania Śląskiego_Wyd. „Polonia” 1929

W dziesiątą rocznicę Pierwszego Powstania Śląskiego_Wyd. „Polonia” 1929

O wolność Śląska. W dziesięciolecie III. Powstania 1921 2/3. V. 1931. Pamiętnik wydany przez Komitet Uroczystości

Obrazki z powstań górnośląskich_Ludwik Łakomy

– Materiały kartograficzne:

Teren G. Śląska objęty powstaniem_1921

Podział terenu G. Śląska pod względem organizacyjnym od 10. czerwca 1920 r. aż do likwidacji powstania 25.8.20_1921

Powstania śląskie ; Górny Śląsk ; Opolszczyzna ; linia Korfantego_1921

 

Materiały zamieszczone na stronie  będące efektem projektu dostępne są na licencji CC-BY bądź CCBY-ND.

 

 

 

 

 

 

 

RODEH
Assign a menu in the Right Menu options.